Biuletyn informacyjny nr 158 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

03-02-2014 r.

Nowe przepisy od 1 stycznia 2014 r.

Minister Edukacji Narodowej w dniu 18 grudnia 2013 r. podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1687). Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. poz. 1541).
Rozporządzenie definiuje zadania oświatowe z podziałem na szkolne i pozaszkolne, które określają podział części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Co nowego wprowadza rozporządzenie?

W tym roku rozszerzono zakres zadań szkolnych o prowadzenie obok szkół specjalnych także oddziałów specjalnych. Zakres zadań pozaszkolnych nie uległ zmianie.
Podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.
Aby doprecyzować sposób mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich wysokości subwencji, rozporządzenie uzależnia tę wysokość od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.
W zastosowanej w rozporządzeniu kalkulacji liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji. Standard ten (oznaczony symbolem „A” w załączniku do rozporządzenia) otrzymuje się dzieląc kwotę ogólną subwencji (SO) pomniejszoną o 0,4 % rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie 5.241,89 zł.

Szerszy komentarz naszego eksperta - Leszka Zaleśnego - znajdziecie Państwo tutaj.

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Uchwała klasyfikacji śródrocznej
 

Pobierz dokument

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym wraz z Polityką Bezpieczeństwa stanowi dokumentację przetwarzania danych osobowych w rozumieniu § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.).

Pobierz dokument

Procedura nadawania uprawnień
Procedury związane z nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych są bardzo ważną częścią Instrukcji zarządzania. Powinny one wskazywać m.in. kto nadaje uprawnienia, komu i w jaki sposób. Należy tu również uregulować kwestię odnotowywania informacji o nadanych uprawnieniach w przeznaczonym do tego rejestrze.

Pobierz dokument

Opis stosowanych metod i środków uwierzytelniania oraz procedur związanych z ich zarządzaniem i użytkowaniem
 

Pobierz dokument

Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkownika systemu
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Proszę o informację na temat sposobu ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli w następujących okresach np.: okres świąt Bożego Narodzenia i związanych z tym dni wolnych oraz dni ustawowo wolnych dla wszystkich grup zawodowych.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczycielowi przywróconemu wyrokiem sądu do pracy należy zapewnić godziny dydaktyczne jeśli nie ma pełnego etatu a jedynie 5 godz, czy wystarczy przywrócić go do pracy, płacić miesięczne uposażenie i dać mu np. tylko zastępstwa podczas nieobecności innych nauczycieli, czy opiekę nad dziećmi w świetlicy gdy istnieje taka konieczność?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Dzień dobry. Czy dyrektor szkoły ma prawo wymagać od nauczycieli i pracowników szkoły obowiązkowego uczestnictwa w studniówce organizowanej przez rodziców uczniów?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel X został zatrudniony na zastępstwo od dnia 27.11.2013 r. do końca zwolnienia lekarskiego nauczyciela Y (taki zapis został zastosowany w umowie o pracę). Nauczycielowi Y kończy się zwolnienie lekarskie dnia 02.02.2014 r. W tym samym dniu przypada również koniec ferii zimowych. 1. Jaki okres zatrudnienia należy uwzględnić na świadectwie pracy nauczyciela X? Czy ma to być 27.11.2013-02.02.2014, czy może być 27.11.2013-17.01.2014 (ostatni piątek przed feriami)? 2. Czy nauczyciel X nabył prawo do urlopu, skoro była to jego pierwsza praca, a jeśli tak, to ile dni i czy należy mu się ekwiwalent?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy rodzic można oddać dziecko pod opiekę innej osobie, potwierdzając ten fakt u notariusza?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Rząd rozpoczyna pracę nad projektem „Darmowy podręcznik dla pierwszaka”. Szczegóły rozwiązania jeszcze w tym miesiącu
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, na podstawie którego minister edukacji narodowej będzie mógł zamówić podręcznik. Ta nowela to pierwszy krok, który umożliwi realizację obietnicy premiera o darmowych podręcznikach dla pierwszoklasistów.
Data: 2014-01-21

Czytaj więcej...

 

Darmowy podręcznik, miliony w kieszeni rodziców
Jak wydawnictwa „obudowują” pakiety szkolne można przeczytać w artykule „Gazety Wyborczej” – „Pułapka podręcznika za darmo”. To bardzo ważny tekst, bo pokazuje stosowany przez wydawnictwa mechanizm.
Data: 2014-01-14

Czytaj więcej...

 

MEN nie brało udziału w przygotowaniu próbnego sprawdzianu dla szóstoklasistów
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawdzianu przeprowadzonego wśród szóstoklasistów 9 stycznia należy kontaktować się z podmiotem, który przygotował pytania egzaminacyjne.
Data: 2014-01-13

Czytaj więcej...

 

Bezpłatny podręcznik dla najmłodszych uczniów
1 września br. dzieci, które pójdą pierwszy raz do szkoły, otrzymają darmowy podręcznik – zapowiedział premier Donald Tusk 10 stycznia na konferencji prasowej w Warszawie. - Będzie obowiązywał tylko jeden podręcznik w pierwszej klasie. Zastąpi on pakiet podręczników, w tym również zeszytów do ćwiczeń, który kosztuje czasami kilkaset złotych - podkreślił szef rządu.
Data: 2014-01-10

Czytaj więcej...

 

Trwają prace nad Kartą Nauczyciela
Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad ostatecznym stanowiskiem w sprawie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska - zgodnie ze swymi zapowiedziami, gdy objęła urząd - analizuje uwagi wniesione do tego projektu.
Data: 2013-12-18

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zaproszenie na konferencję: „Erasmus plus” wielkim wyzwaniem dla Dolnego Śląska
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce” - sprawy organizacyjne
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Komunikat o posiedzeniu Rady Konsultacyjnej do spraw Kształcenia Zawodowego
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
Data: 2014-01-17

Czytaj więcej...

 

Materiały z konferencji branżowej mechaniczno – górniczej dla Dyrektorów szkół nt. Dolnośląskie Programy Nauczania WARTO
Data: 2014-01-16

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu