Biuletyn informacyjny nr 159 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

19-02-2014 r.

Czy propozycja MEN sprawdzi się w praktyce?

6 lutego 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Główna proponowana zmiana to wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego nowożytnego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – od 1 września 2015 r., a pozostałe od 1 września 2017 r.).

Realizację proponuje się poprzez dodanie do podstawy programowej wychowania przedszkolnego nowego obszaru o nazwie: „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym planuje się włączyć w różne działania w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno się odbywać przede wszystkim w formie zabawy.

Przy tym należy stworzyć uczniom warunki do osłuchania się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane poprzez np. kierowanie do uczniów prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.

W przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym celem nauki jest rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

Natomiast w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej proponuje się rezygnację z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej. Zmiana ma dotyczyć także wykreślenia z katalogu tych wymagań, które dotyczą umiejętności korzystania z podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych. Termin zastosowania to 1 września 2014 r.

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wniosek rejestracyjny GIODO
Wniosek wypełniamy poprzez wstawienie znaku „X” w miejscach, w których udzielamy odpowiedzi twierdzącej. Pozostałe pola pozostawiamy puste. Miejsca wykropkowane, które nas nie dotyczą przekreślamy. Jeśli nasza odpowiedź nie mieści się w wyznaczonych miejscach dalszą jej część możemy dołączyć jako załączniki (pamiętajmy jednak o ich ponumerowaniu). Zgłoszenie możemy wysłać poprzez serwis eGIODO, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie GIODO. Warto na stronie pierwszej wniosku zamieścić np. logo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Pobierz dokument

Środki służące zabezpieczeniu danych osobowych gromadzonych na komputerach i innych nośnikach
Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych, podobnie jak wszystkie inne środki zabezpieczające, powinny być dostosowane do specyfiki konkretnej placówki oraz możliwych zagrożeń. 

Pobierz dokument

Plan pracy zespołu przedmiotowego
Wzór jest propozycją planu pracy zespołu przedmiotowego do wszystkich typów szkół.

Pobierz dokument

Polityka bezpieczeństwa  wraz z komentarzem
Prezentowany dokument stanowi opisową wersję Polityki bezpieczeństwa placówki - wraz z komentarzem i instrukcjami dotyczącymi uzupełnienia dokumentu oraz jego wykorzystania.

Pobierz dokument

Wniosek o zasiłek na zagospodarowanie
Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie na podstawie art. 61 ust. 1 KN, składanego przez nauczyciela.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W jaki sposób powołać nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły przy braku wicedyrektora np. społeczny wicedyrektor? Czy to jest prawnie możliwe, czy Rada Pedagogiczna powinna wyrazić opinię (sp. tajny czy zwykły)?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Co powinien zawierać plan nadzoru pedagogicznego przedszkola,które jest nowo założone? Dopiero zaczynam swoją działalność.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczycielowi będącemu na urlopie zdrowotnym przysługuje jednorazowy dodatek uzupełniający (według art.30a ust.3 Karta Nauczyciela)?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Ile dni urlopu w przeliczeniu na 1 miesiąc należy się nauczycielowi języka angielskiego pracującemu w przedszkolu na 10/24 etatu? Pracuje 3 dni w tygodniu.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Pytanie dotyczy odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka 6-letniego. Rodzice 6-latka,który od września powinien iść zgodnie z prawem do szkoły (6 lat kończy w kwietniu b.r.) przynieśli opinię o odroczeniu od obowiązku szkolnego. Problem polega na tym, że opinia jest wystawiona przez niepubliczną PPP. Czy na podstawie opinii z niepublicznej poradni należy odroczyć takiego ucznia, czy raczej dyrektor powinien wymagać opinii z poradni publicznej?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)
- Międzynarodowa współpraca i wymiana młodzieży to bardzo ważny element w procesie edukacji. Utrzymywanie przez młodych ludzi kontaktów z rówieśnikami z innych państw pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń i wpływa na ich świadome i aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim. Ułatwia też realizację podstawowych praw obywateli Unii Europejskiej, w tym prawa do swobodnego przemieszczania się – powiedziała dzisiaj Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie otwarcia posiedzenia Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzież (PNWM).
Data: 2014-02-10

Czytaj więcej...

 

Etyka nawet dla jednego ucznia – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej trafiło do konsultacji społecznych
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.
Data: 2014-02-10

Czytaj więcej...

 

Sekretarz stanu Tadeusz Sławecki o pomocy w kształceniu uczniów niepełnosprawnych
Sekretarz Stanu Tadeusz Sławecki spotkał się z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz z przedstawicielami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych znajdującymi się na terenie województwa lubelskiego.
Data: 2014-02-07

Czytaj więcej...

 

IX Ogólnopolska Konferencja Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej z udziałem ministra Przemysława Krzyżanowskiego
Podsekretarz Stanu Pan Przemysław Krzyżanowski uczestniczył – na zaproszenie Jego Eminencji Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy – w IX Ogólnopolskiej Konferencji Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej.
Data: 2014-02-07

Czytaj więcej...

 

Ewa Dudek nowym wiceministrem edukacji narodowej
Dotychczasowa wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Ewa Dudek została nowym wiceministrem edukacji narodowej. Na stanowisko Podsekretarza Stanu w MEN z dniem 6 lutego 2014 r. powołał ją – na wniosek minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej – Premier Donald Tusk.
Data: 2014-02-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Zaproszenie na konferencję: „Erasmus plus” wielkim wyzwaniem dla Dolnego Śląska
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce” - sprawy organizacyjne
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Komunikat o posiedzeniu Rady Konsultacyjnej do spraw Kształcenia Zawodowego
Data: 2014-01-20

Czytaj więcej...

 

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
Data: 2014-01-17

Czytaj więcej...

 

Materiały z konferencji branżowej mechaniczno – górniczej dla Dyrektorów szkół nt. Dolnośląskie Programy Nauczania WARTO
Data: 2014-01-16

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu