Biuletyn informacyjny nr 162 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

14-03-2014 r.

Zmiany w systemie oświaty

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania opublikował projekt zmiany ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej z 19 lutego 2014 r. i skierował go celem konsultacji do partnerów społecznych.

Planowane zmiany ustawy o systemie oświaty dotyczą art. 3 pkt 23-25 (nowe), art. 22a (zmienione brzmienie), art. 22aa–22an (nowe), art. 22d (nowe), art. 80 ust. 3 (zmienione brzmienie) oraz art. 85b (nowe). Oto najważniejsze zapisy:

Projekt po raz pierwszy definiuje:

1) podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) materiały edukacyjne zastępujące podręcznik – należy przez to rozumieć materiały edukacyjne umożliwiające uczniom nabycie co najmniej wiadomości i umiejętności opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach, w formie papierowej lub w formie dostępu do zasobów edukacyjnych zorganizowanych w postaci elektronicznych środowisk kształcenia;

3) materiały ćwiczeniowe – należy przez to rozumieć materiały przeznaczone dla uczniów służące utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności, opracowane w formie papierowej.

UWAGA:

Według projektu to nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika albo bez zastosowania podręcznika.

                                                                                 

                                                                             Całość komentarza dostępna tutaj.

 

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Kwestionariusz ankiety dla rodzica „Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć mojego dziecka”
Ankieta mająca za zadanie poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Pobierz dokument

Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły
Kwestionariusz wywiadu może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 7 - Nauczyciel współpracujący w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Pobierz dokument

Kwestionariusz samooceny nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Prezentowany kwestionariusz można wykorzystać realizując wymaganie 6 - Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

Pobierz dokument

Podstawa programowa i zalecane warunki jej realizacji
Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Pobierz dokument

Plan pracy zespołu przedmiotowego
Wzór jest propozycją planu pracy zespołu przedmiotowego do wszystkich typów szkół.

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Jaką dokumentację należy prowadzić dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny w ORW. Czy powinni być przypisani do konkretnej klasy w gimnazjum?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel posiadający kierunkowe wykształcenie w zakresie wychowania fizycznego może prowadzić wychowanie fizyczne w klasach I-III szkoły podstawowej?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Zgodnie z UoSO (Art. 16.7. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.) Dziecko upośledzone w stopniu głębokim realizuje obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych. Był niegdyś taki zapis, że na wniosek rodzica kurator oświaty mógł wydać zezwolenie na uchylenie tego obowiązku. Był to ustęp 9, który obecnie jest uchylony. Czy istnieje jakaś możliwość, aby dziecko z głębokim upośledzeniem nie musiało odbywać tychże zajęć? Na wniosek lekarza, rodziców, ppp? I kto taką decyzję miałby wydać? Co z dziećmi, które z różnorodnych powodów, w tym zdrowotnych nie są w stanie sprostać nauce w jakiejkolwiek formie? Czy prawodawca nie uwzględnił takiej ewentualności?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Przegląd dokumentacji nauczyciela w zakresie realizacji godzin z art. 42 ust.2 pkt 2 wykazał, że nauczyciel odnotowywał obecność na zajęciach uczniowi, który był nieobecny w szkole kilka dni. Nauczyciel nie umiał tego wytłumaczyć, stąd pojawiła się uzasadniona wątpliwość dyrektora dotycząca samego faktu realizacji tych zajęć. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor szkoły? Proszę o wykładnię prawną.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Czy można wydłużyć etap edukacyjny uczniowi 3 klasy gimnazjum, który realizuje obowiązek szkolny w ośrodku rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczym? Uczeń z autyzmem i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym.
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy,procedury)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Darmowy podręcznik dla pierwszaka – Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał dzisiaj nowelizację ustawy o systemie oświaty. Daje ona Ministrowi Edukacji Narodowej możliwość zlecenia opracowania i wydania podręcznika. Takie samo prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego, o ile podręcznik będzie dotyczył szkół artystycznych.
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda – koniecznie w przedszkolu
Mycie zębów po każdym posiłku i prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci oraz młodzieży – to zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu.
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

Rekrutacje na rok szkolny 2014/2015 – szczegółowe informacje
Rozpoczęły się rekrutacje na rok szkolny 2014/2015.
Data: 2014-03-06

Czytaj więcej...

 

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)
- Międzynarodowa współpraca i wymiana młodzieży to bardzo ważny element w procesie edukacji. Utrzymywanie przez młodych ludzi kontaktów z rówieśnikami z innych państw pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń i wpływa na ich świadome i aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim. Ułatwia też realizację podstawowych praw obywateli Unii Europejskiej, w tym prawa do swobodnego przemieszczania się – powiedziała dzisiaj Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie otwarcia posiedzenia Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzież (PNWM).
Data: 2014-02-10

Czytaj więcej...

 

Etyka nawet dla jednego ucznia – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej trafiło do konsultacji społecznych
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.
Data: 2014-02-10

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

„Znaczenie edukacji przedszkolnej” - prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Magdalena Czub, dr Radosław Kaczan, dr Piotr Rycielski
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

„Sześciolatek w szkole. Co mogą zrobić rodzice?” - prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

„Sześciolatek w szkole. Co może zrobić nauczyciel?” - prof. dr hab. Anna I. Brzezińska
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

III Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” na temat „Edukacja na rynek pracy”
Data: 2014-03-07

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie dolnośląskich szkół i placówek do udziału w Programie Erasmus+
Data: 2014-03-04

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu