Biuletyn informacyjny nr 189 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

14-11-2014 r.

Inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa szkół 

Od 2015 roku szkoły będą mogły się starać o certyfikaty „Bezpieczna szkoła” – zapowiedziała Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, podczas konferencji w Rzeszowie „Patologie, jako przejaw zagrożeń bezpieczeństwa młodzieży szkolnej”. Z końcem  tego roku zostaną przedstawione warunki, jakie będą musiały spełnić szkoły, aby otrzymać certyfikat.

Według informacji przekazanych przez minister w tej chwili trwa analizowanie wyników programu pilotażowego dotyczącego warunków, jakie powinna spełniać bezpieczna szkoła, przeprowadzonego przez fundację „Dzieci niczyje”. „Do końca roku będziemy mieć propozycje i od początku 2015 roku będzie się można o certyfikat ubiegać. Bardzo mi zależy na tym, żeby te szkoły, które będą chciały do tego przystąpić i przejdą weryfikację pozytywnie, żeby mogły się już tym chwalić od września 2015 roku” – zapowiedziała szefowa resortu.

Certyfikaty bezpiecznej szkoły będą pomocne rodzicom w wyborze szkoły dla ich dziecka. Rodzice powinni mieć poczucie i pewność, że ich dziecko jest bezpieczne w danej szkole, dlatego uzyskanie certyfikatu nie będzie łatwe.

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska wyraziła nadzieję, że szkoły będą starały się o certyfikat, który może być argumentem dla uczniów oraz rodziców przy wyborze szkoły.

"Bardzo liczymy na to, że skoro jest niż (demograficzny) i szkoły muszą między sobą rywalizować o ucznia, będzie to taka zachęta dla wszystkich szkół, które będą chciały o uczniów rywalizować" - zaznaczyła minister.

Podczas konferencji minister zapowiedziała również przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli, aby wiedzieli jak sobie radzić z sytuacjami prowadzącymi do przemocy w szkole.  Wyniki badań pokazują, iż zagrożenie przemocą jest większe w dużych miastach i większych szkołach, niż w środowiskach wiejskich.

Według planów, jeszcze w tym roku ruszą specjalne infolinie dla nauczycieli i uczniów, którzy mają problemy związane z przemocą w szkole.

Źródło: PAP

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Propozycja ograniczenia zatrudnienia
Dyrektor ma prawo do ograniczenia etatu (maksymalnie do 1/2 etatu) nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, jeśli występują jednocześnie dwie okoliczności. Po pierwsze, w szkole nie ma już możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, po drugie nie ma warunków do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole, jak wskazuje art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela. Poniżej przedstawiono wniosek, z jakim dyrektor może wystąpić do nauczyciela mianowanego, najpóźniej do 31 maja w danym roku szkolnym. 

Pobierz dokument

Regulamin określający zasady BHP w szkole
Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole. Ważnym dokumentem w tej dziedzinie jest regulamin określający zasady BHP w szkole. Regulamin ten wywiesza się w widocznym miejscu, tak aby był dla każdego dostępny. 

Pobierz dokument

Szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela
Z pracą nauczyciela wiąże się szereg zagrożeń. Przed rozpoczęciem wykonywania pracy należy je zidentyfikować i oszacować. Ma temu służyć szczegółowa karta oceny ryzyka zawodowego nauczyciela. 

Pobierz dokument

Lista kontrolna przed wizytą Państwowej Inspekcji Pracy
Lista kontrolna przed wizytą Państwowej Inspekcji Pracy zawiera pytania, które dotyczą obszarów, w których – jak wynika z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy – występuje najwięcej nieprawidłowości. Warto wykorzystać listę kontrolną do samokontroli, aby być dobrze przygotowanym na każdą niezapowiedzianą kontrolę inspektora pracy. 

Pobierz dokument

Pismo przekazujące odwołanie nauczyciela od decyzji o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
Dyrektor, podejmując decyzję o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, musi pamiętać o tym, by w decyzji o odmowie nie tylko uzasadnić swoje postanowienie, lecz również pouczyć o przysługującym nauczycielowi stażyście prawie do wniesienia odwołania. Jeśli nauczyciel stażysta odwoła się od odmownej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, dyrektor ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać odwołanie nauczyciela wraz z kompletem dokumentów do organu prowadzącego szkołę. 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy wewnątrzszkolny system oceniania, regulaminy rady pedagogicznej czy rady rodziców mogą być załącznikami do statutu szkoły? Czy powinny być wpisane do statutu jako kolejne paragrafy? Czy do statutu należy dołączyć uchwałę rady pedagogicznej zawierającą wprowadzane zmiany? Jeśli tak – gdzie należy ją umieścić?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych na końcu dokumentu należy wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa. Co w sytuacji, kiedy nie wiadomo, kto złożył podpis? Świadectwo kilka lat temu zostało wydane uczniowi, a placówka nie przechowuje kopii świadectw.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Jakie są zasady wydawania legitymacji służbowych nauczycielom?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy można zawrzeć drugą umowę z nauczycielem? Nauczyciel jest zatrudniony w szkole przez mianowanie, a ponieważ posiada uprawnienia do pracy na stanowisku pedagoga, mógłby zastąpić dotychczasowego pedagoga, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Obecnie nauczyciel realizuje zajęcia w wymiarze 9 godzin matematyki, 1 godziny wychowania oraz 11 godzin świetlicy. Czy można z nim zawrzeć drugą umowę na czas określony w wymiarze 13/26 etatu?
Zatrudnienie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy podczas wyjazdu na konkurs uczniów klas 1-3, nauczyciel może wykorzystać swój prywatny samochód jako środek transportu dla siebie i uczniów? Jeżeli taka możliwość istnieje, to jakie wymagania muszą być spełnione?
Inne

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
W tym roku – 20 listopada - po raz pierwszy będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji do ciekawych inicjatyw, dyskusji i zabaw zachęcają wspólnie minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
Data: 2014-11-12

Czytaj więcej...

 

Świętowaliśmy razem naszą Niepodlgełość!
Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej bardzo mocno wpisuje się w historię dwudziestolecia międzywojennego. Jest jednym z jego symboli. Chciałabym, byśmy zawsze o tym pamiętali. Dlatego postanowiliśmy w tym roku dzień 11 listopada specjalnie uczcić. Mam nadzieję, że stanie się to tradycją – powiedziała dzisiaj minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska w trakcie inauguracji obchodów Święta Niepodległości w MEN.
Data: 2014-11-11

Czytaj więcej...

 

Druga część "Naszego elemnetarza" już w szkołach
Zakończyła się dystrybucja drugiej części „Naszego elementarza”. Ponad 550 tysięcy egzemplarzy trafiło do prawie 12 tysięcy szkół w całej Polsce.
Data: 2014-11-10

Czytaj więcej...

 

Warsztaty realizowane w ramach ogólnopolskiego, systemowego projektu "Szkoła Współpracy"
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszają na przygotowane specjalnie dla Państwa warsztaty. Będą realizowane w ramach ogólnopolskiego, systemowego projektu "Szkoła Współpracy" dla tzw. otoczenia szkół i przedszkoli - przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, pracodawców i innych instytucji związanych z edukacją.
Data: 2014-11-07

Czytaj więcej...

 

Rusza konkurs "Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły"
Zachęcamy wszystkie szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące w zawodach do udziału w III edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły" przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Dwie poprzednie edycje były przeprowadzone pod nazwą „Szkoła dla rynku pracy".
Data: 2014-11-06

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Certyfikat Zielonej Flagi
Data: 2014-11-12

Czytaj więcej...

 

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty
Data: 2014-11-12

Czytaj więcej...

 

Konferencja EREIVET II w BARI (APULIA, ITALIA).
Data: 2014-11-12

Czytaj więcej...

 

VIII Ogólnopolski Konkurs na Felieton
Data: 2014-11-12

Czytaj więcej...

 

X Edycja Konkursu „ Młodzież jakiej nie znacie”
Data: 2014-11-12

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu