Biuletyn informacyjny nr 191 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

05-12-2014 r.

Komentarz do zmian dotyczących nowych ramowych statutów szkół i placówek artystycznych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał w dniu 5 listopada 2014 r. rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1646) – wchodzi w życie 11 grudnia 2014 r. (zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie MK z dnia 31 sierpnia 2005 r. o tym samym tytule (Dz. U. Nr 181, poz. 1507, z późn. zm.).

1. Rozporządzenie zawiera dwa załączniki, w których znajduje się ramowy statut:

1) publicznej szkoły artystycznej,

2) publicznej placówki artystycznej – ogniska artystycznego.

2. Uwaga – dyrektor niżej wymienionych struktur organizacyjnych winien dopilnować aby:

1) publiczne szkoły artystyczne,

2) publiczne placówki artystyczne,

3) oraz zespoły tych szkół i placówek

Dostosowały aktualne statuty do wymogów wynikających z rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

3. Ramowe statutu szkół oraz placówek zawierają zapisy, które należy uszczegółowić i dostosować do warunków lokalnych oraz tzw. zapisy informacyjne, które nie muszą zostać przeniesione do konkretnych statutów.

4. Według zapisów rozporządzenia statut publicznej szkoły artystycznej winien zawierać:

1) nazwę szkoły (elementy określa rozporządzenie),

2) określenie organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) cele i zadania szkoły,

Całość komentarza dostępna tutaj.   

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Regulamin ZFŚS określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady przeznaczanie środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Regulamin ZFŚS uzgadniany jest z zakładową organizacją związkową lub, w przypadku jej braku, z osobą reprezentującą wszystkich pracowników. Przyznawanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Pobierz dokument

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej
Od 1 stycznia 2004 r. do Kodeksu pracy wprowadzono przepisy zobowiązujące pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. Nie określono jednak, w jaki sposób należy realizować ten obowiązek. Powszechne stało się tworzenie wewnętrznych regulacji antymobbingowych, powszechnie znanych jako wewnętrzna polityka antymobbingowa (WPA). 

Pobierz dokument

Regulamin rady rodziców – rozdział: Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców
Rada rodziców w celu wspierania statutowej działalności szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz wydatkować je według zasad określonych w przyjętym regulaminie. Do pobrania regulamin dotyczący zasad gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców. 

Pobierz dokument

Zgłoszenie urządzenia loterii fantowej
Organizując loterię fantową w szkole, należy mieć na uwadze regulacje związane z przeprowadzaniem gier losowych. Po pierwsze, środki z loterii fantowej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele uznane za społecznie użyteczne czy dobroczynne. Po drugie, loteria może oferować uczestnikom jedynie wygrane rzeczowe. Po trzecie, jeśli wartość puli wygranych z takiej loterii nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy o grach hazardowych (w 2014 r. kwota bazowa wynosi 3785,38 zł), szkołę obowiązują szczególne warunki przeprowadzania gier losowych. Oznacza to, że loterię należy zorganizować, uprzednio zgłaszając ten fakt do właściwego dla szkoły organu Służby Celnej. Zgłoszenie należy wysłać nie później niż 30 dni kalendarzowych przed planowanym urządzaniem gry hazardowej, aby naczelnik urzędu celnego miał możliwość zweryfikowania poprawności zgłoszenia. Poniżej można pobrać wzór takiego zgłoszenia przygotowany przez Ministerstwo Finansów. 

Pobierz dokument

Wykaz obowiązkowych kryteriów oceny pracowników samorządowych
Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych określa sposób i tryb dokonywania tej oceny. Podstawą dokonania oceny kwalifikacyjnej są obok kryteriów do wyboru, kryteria obowiązkowe. Poniżej przedstawiamy wykaz obowiązkowych kryteriów oceny pracowników samorządowych, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników samorządowych. 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony. Niedawno złożył podanie o rozwiązanie swojego stosunku pracy. Jako dyrektor muszę wpisać informację o zajęciu wynagrodzenia w wydanym świadectwie pracy. Problem polega na tym, że doszło do zbiegu spraw egzekucyjnych. Jak poprawnie wypełnić informację o zajęciu wynagrodzenia? Jak obliczyć wysokość potrąconych kwot?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy organ prowadzący ma prawo zabronić godzin ponadwymiarowych dyrektorowi, który korzysta z obniżonego wymiaru godzin zajęć?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Ilu hospitacji w ciągu roku powinien dokonać dyrektor u nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, może być wyznaczony na kierownika lub opiekuna wycieczki czy imprezy?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Pierwsza umowa, którą zawarłam z dyrektorem, była umową na czas określony do końca roku szkolnego. Druga umowa, którą podpisywałam we wrześniu, jest umową na czas nieokreślony. Do tej właśnie umowy wkradł się błąd w dacie – co zauważono dopiero teraz. Mianowicie, został podany rok z pierwszej umowy. W jaki sposób należy dokonać poprawy tej umowy? Czy należy podpisać aneks, czy zastosować inne rozwiązanie?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Obowiązkowa opieka na uczniami w czasie przerwy świątecznej
„Macie prawo, by nauczyciele zaopiekowali się Waszym dzieckiem podczas przerwy świątecznej” – napisała dziś w liście otwartym do rodziców i opiekunów minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Na obowiązek zajęcia się uczniami w dniach wolnych od nauki zwróciła też uwagę w listach do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, kuratorów oraz przedstawicieli samorządów.
Data: 2014-12-03

Czytaj więcej...

 

Spotkanie przedstawicieli Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego z kierownictwem MEN
O wspieraniu szkolnictwa zawodowego rozmawiali w środę (3 grudnia) w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawiciele Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego z kierownictwem resortu.
Data: 2014-12-03

Czytaj więcej...

 

Propozycja współpracy przy projekcie międzynarodowym w ramach programu Erasmus+
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli otrzymało informację o poszukiwaniu partnerów do międzynarodowego projektu przez włoską szkołę średnią I.I.S.Michele Amari (z regionu Sycylii).
Data: 2014-12-02

Czytaj więcej...

 

10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby – te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ.
Data: 2014-12-03

Czytaj więcej...

 

Przeniesienia środków finansowych między szkołami na poziomie jst - dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Z uwagi na rotację uczniów pomiędzy szkołami w obrębie danego samorządu, szczególnie po 15 września, tj. po terminie, w którym dyrektor szkoły może złożyć organowi prowadzącemu szkołę informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej organ prowadzący szkoły podstawowe może, w ramach udzielonej przez wojewodę dotacji, przyznać szkołom środki z dotacji zgodnie z ostateczną liczbą uczniów, która uczęszcza do klasy pierwszej w danej szkole.
Data: 2014-12-01

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

 

Ostatnie komunikaty kuratorium oświaty z województwa: dolnośląskie. Aby obejrzeć wszystkie komunikaty lub wybrać inne województwo, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

 

Jednodniowe szkolenie pt.: „KOMPETENCJE DORADCY ZAWODOWEGO – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROAKTYWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH”
Data: 2014-12-02

Czytaj więcej...

 

II Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny
Data: 2014-12-02

Czytaj więcej...

 

I ty możesz zostać baśniopisarzem
Data: 2014-12-02

Czytaj więcej...

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. mjra Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.
Data: 2014-12-01

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w III Edycji Akcji „Od laika do przyrodnika”
Data: 2014-12-01

Czytaj więcej...

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w poniższy link: http://www.nadzor-pedagogiczny.pl/rezygnacja-z-biuletynu