Biuletyn informacyjny nr 368 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

11-04-2019 r.

Komentarz do przepisów zmieniających szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli.


Szanowni Państwo,

27 marca 2019 r. weszły w życie uregulowania rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 465).

Zmiana dotyczyła dotychczasowego rozporządzenia MEN dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Najważniejsze zmiany w zakresie poszczególnych kwalifikacji to m.in.:

§ 3 ust. 1 pkt 2: Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela we wszystkich szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem § 12-24, posiada osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się (zamieszczone w suplemencie dyplomu ukończonych studiów), o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 3 ust. 2 pkt 2 i § 4 ust. 1 pkt 2b: Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach kształcących w zawodach oraz w szkołach podstawowych i przedszkolach, posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się (zamieszczone w suplemencie dyplomu ukończonych studiów),  o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Z treścią całego komentarza mogą zapoznać się Państwo wchodząc na nasz portal nadzor-pedagogiczny.pl

Zapraszamy do lektury!

 

Z poważaniem,

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Regulamin oceny pracy nauczyciela obowiązujący od stycznia 2019 r.
 

Pobierz dokument

Wzór pisma, który dopuszcza pracownicę do pracy na ½ etatu i wydłuża jej urlop rodzicielski
 

Pobierz dokument

Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego
 

Pobierz dokument

Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego
 

Pobierz dokument

Regulamin wycieczek szkolnych z załącznikami dla liceum niepublicznego
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Urlop wypoczynkowy. Placówka nieferyjna. Czy nie będzie błędem udzielenie pracownikowi tzw. "zerówki" urlopu wypoczynkowego od dnia 2 stycznia w całym przysługującym mu w roku kalendarzowym wymiarze, tj.35 dni? Nauczycielka wraca do pracy 19 listopada (po urlopach związanych z macierzyństwem i uzupełniającym), a od 2 stycznia chciałaby pójść na 35 dni urlopu wypoczynkowego.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na 14/18 etatu religii i 4/18 geografii można powierzyć wychowawstwo klasy?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy dyrektor może przydzielić nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia na okres krótszy niż wskazał lekarz, np. tylko do końca sierpnia, jeśli okres wskazany przez lekarza wybiega poza czas zatrudnienia nauczyciela tzn. na nowy rok szkolny? Nauczyciel ten przed ostateczna decyzją dyrektora o przyznaniu urlopu w trakcie roku szkolnego otrzymał wypowiedzenie z datą obowiązywania od 1 września, która zawiera się w środku okresu urlopu wskazanym przez lekarza.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

W jakim maksymalnym terminie dyrektor musi skierować nauczyciela na badania dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia licząc od dnia złożenia przez nauczyciela pisemnego wniosku w tym zakresie?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Czy prawo zabrania dyrektorowi wręczenia wypowiedzenia nauczycielowi zatrudnionemu z mianowania np. w marcu lub w kwietniu, czyli przed zaopiniowaniem i zatwierdzeniem arkusza, jeśli pewnym jest, że nie ma dla niego żadnych godzin w nowym roku szkolnym i jeśli równocześnie istnieje realne przypuszczenie, ze nauczyciel może w maju skorzystać z dłuższego zwolnienia lekarskiego w celu uniknięcia obowiązku odebrania wypowiedzenia z pracy?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

Data: 2019-04-03

Czytaj więcej...

 

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane

Data: 2019-04-02

Czytaj więcej...

 

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na edukację

Data: 2019-03-19

Czytaj więcej...

 

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do samorządowców

Data: 2019-03-15

Czytaj więcej...

 

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce

Data: 2019-03-05

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.