Biuletyn informacyjny nr 372 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

17-05-2019 r.

Szanowni Państwo,

automatyk, technik mechatronik czy technik programista – to wybrane zawody, na które, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Zgodnie z szeregiem zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczących odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, każdego roku ministerstwo będzie publikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Pierwszy z takich dokumentów został już opublikowany w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. To prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Ma ona na celu wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia branżowego, a tym samym przyczynianie się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odegrały tu również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Prognoza stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza jest uporządkowanym alfabetycznie wykazem zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W prognozie zawarte są też zawody, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.

Procedury przetwarzania danych opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych pozwalają na wykorzystanie w sposób kompleksowy ogółu czynników wpływających na kształtowanie się podaży i popytu na pracę w perspektywie długofalowej. Celem było stworzenie prognozy zapotrzebowania na zawody na okres 5 lat, przy uwzględnieniu różnych dostępnych źródeł danych ekonomicznych, demograficznych i edukacyjnych na poziomie ogólnokrajowych i regionalnym, w przekroju branżowym.

Treść całego komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdziecie Państwo na portalu nadzor-pedagogiczny.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Z poważaniem,     

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl  

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wypowiedzenie stosunku pracy
 

Pobierz dokument

Propozycja ograniczenia wymiaru zatrudnienia
 

Pobierz dokument

Projekt ewaluacji- Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole dla dorosłych
 

Pobierz dokument

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Ograniczenie wymiaru zatrudnienia
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel dyplomowany (akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z 30 lipca 2008 r.) złożył dn. 10 maja 2019 r. wniosek o dokonanie oceny pracy. Do kiedy dyrektor szkoły jest zobowiązany to uczynić, biorąc pod uwagę, że w przewidziane na to ustawowe 3 miesiące wchodzą wakacje?
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciel ma prawo odmówienia dyrektorowi ( bez żadnych konsekwencji)wykonywania nieodpłatnie dodatkowych zadań w szkole np. prowadzenie strony internetowej, opieka nad pracownią informatyczną?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Uczennica od 8 maja do końca roku szkolnego jest zwolniona z zajęć wychowania fizycznego. Ma oceny za wcześniejszy okres. Czy na świadectwie powinna mieć ocenę za 8 miesięcy czy adnotację "zwolniona"?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego musi mieć ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Czy wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego musi mieć ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Data: 2019-05-14

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do udziału w „Okrągłym stole” edukacyjnym

Data: 2019-04-18

Czytaj więcej...

 

Sejm przyjął ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami

Data: 2019-04-12

Czytaj więcej...

 

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora – rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

Data: 2019-04-03

Czytaj więcej...

 

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane

Data: 2019-04-02

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.