Biuletyn informacyjny nr 376 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

14-06-2019 r.

Szanowni Państwo,

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się w tym tygodniu komunikat dotyczący wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i zachęcamy do zadawania pytań na portalu, jeśli pewne kwestie budzą Państwa wątpliwości.

Treść komunikatu z 10.06.2019 r. prezentujemy poniżej:

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1]. Przepisy rozdziału 3a ww. ustawy wskazują m.in. jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i na czym polega klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

W przypadku końcowych ocen klasyfikacyjnych art. 44f ust. 5 ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, że na oceny końcowe składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu.

Końcowe oceny klasyfikacyjne są wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły danego typu.

Do wskazania końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyroda, technika (poprzednia nazwa zajęcia techniczne) - do  wpisania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - powinna służyć dokumentacja odzwierciedlająca cały okres edukacji tego ucznia, w tym oceny uzyskane w 6- letniej szkole podstawowej, która to szkoła zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  od
1 września 2017 r. stała się 8-letnią szkołą podstawową.

Równocześnie, w przypadku ucznia, który przeszedł do 8 klasy szkoły podstawowej z gimnazjum (ponieważ w roku szkolnym 2017/2018 nie uzyskał promocji do klasy III), należy uwzględnić oceny  uzyskane z przedmiotów muzyka i plastyka w 6-letniej szkole podstawowej.

W przypadku przyrody należy więc wpisać ocenę uzyskaną przez ucznia z tych zajęć na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej, a w przypadku techniki wpisać ocenę, którą uczeń otrzymał z zajęć technicznych.

Natomiast nie należy dopisywać na świadectwie zajęć komputerowych oraz historii i społeczeństwa - uczeń realizował w VIII klasie odpowiednio informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie, z których to obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny.

 W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do zadawania pytań przez portal nadzor-pedagogiczny.pl

 

Z poważaniem,

Redakcja seriwsu Nadzór-Pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora
 

Pobierz dokument

Opinia opiekuna stażu
 

Pobierz dokument

Strategia Bezpieczeństwa Dzieci w Przedszkolu
 

Pobierz dokument

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE
 

Pobierz dokument

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Poświadczenie kopii za zgodność z przedłożonym dokumentem. Kto powinien, dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona czy wyłącznie dyrektor szkoły, poświadczać zgodność kopii z przedłożonymi przez pracownika dokumentami w trakcie zatrudnienia (świadectwa pracy, "wyciąg" z KRK, dokumenty potwierdzające wykształcenie / kwalifikacje zawodowe, badania lekarskie, itp.)? Serdecznie proszę o podstawę prawną.
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Poświadczanie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Proszę o informację, czy w przypadku, gdy ustawodawca pisze o poświadczeniu kopii za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły - bez wyraźnego wskazania: "lub osoba przez niego upoważniona", kopię za zgodność powinien poświadczać wyłącznie dyrektor szkoły? Zapisy np w: § 9 ust.1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz 1574); § 14 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz 1646).
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Czy uczeń nieklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów ze względu na bardzo niską frekwencję w ciągu roku szkolnego otrzymuje ocenę z zachowania?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Zwracam się z pytaniem czy zakup i montaż klimatyzacji w sali zajęć dla dzieci w przedszkolu niepublicznym można rozliczyć w ramach dotacji oświatowej? Montaż ten jest konieczny ze względu na wysokie wartości temperatur w okresie letnim i ryzyko wystąpienia udaru cieplnego u dzieci.
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o wzór sprawozdania z planu nadzoru pedagogicznego za cały rok 2018/2019. Dla szkoły podstawowej.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

Data: 2019-06-12

Czytaj więcej...

 

Informacja MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

Data: 2019-06-10

Czytaj więcej...

 

Zajęcia w szkołach podczas upałów

Data: 2019-06-06

Czytaj więcej...

 

15 mln zł na pomoc dla dzieci z terenów objętych klęską żywiołową – rządowy program przyjęty przez Radę Ministrów

Data: 2019-06-06

Czytaj więcej...

 

Dariusz Piontkowski Ministrem Edukacji Narodowej

Data: 2019-06-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.