Biuletyn informacyjny nr 383 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

02-08-2019 r.

Szanowni Państwo,

11 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1287 ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 września 2019 r.

Najważniejsze uregulowania w ustawie:

  1. Zmiana przepisów dotyczących awansu zawodowego, oddzielenie awansu od procesu oceniania pracy nauczyciela, przywrócenie części rozwiązań prawnych sprzed 1 września 2018 r.
  2. Zmiana przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela, oddzielenie procesu oceniania pracy nauczyciela od awansu zawodowego, usunięcie szczegółowych kryteriów oceny pracy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, przywrócenie części rozwiązań prawnych sprzed 1 września 2018 r.
  3. Uregulowanie sytuacji przejściowych związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz oceną pracy.
  4. Kwestia zwiększenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2019 r. (w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma zwiększyć się o 9,6%).

Najważniejsze uregulowania sytuacji przejściowych związanych z awansem zawodowym oraz oceną pracy nauczyciela (art. 8-12):

  1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.
  3. Po zakończeniu stażu w wymiarze 12 miesięcy dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne.
  4. Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
  5. W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.
  6. W przypadku nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

Zachęcamy również do odwiedzin naszego portalu nadzor-pedagogiczny.pl.

 

Z pozdrowieniami
Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

 

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 

Pobierz dokument

Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym
 

Pobierz dokument

Statut Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych
 

Pobierz dokument

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania w technikum
 

Pobierz dokument

Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Czy powołanie w przedszkolu zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinno zostać wprowadzone zarządzeniem?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Do przedszkola uczęszcza dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową. Organ prowadzący wyraził zgodę na zatrudnienie do tego dziecka nauczyciela, w celu współorganizowania kształcenia specjalnego (nauczyciela wspomagającego). Z jakiego zakresu pedagogiki specjalnej powinien posiadać kwalifikacje ten nauczyciel?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Pełnoletnia uczennica, która powtarzała drugą klasę, praktycznie przestała chodzić do szkoły od lutego tego roku. W czerwcu urodziła dziecko. Nie uzyskała promocji do klasy trzeciej gdyż otrzymała 4 oceny niedostateczne i z jednego przedmiotu była nieklasyfikowana. Czy ma ona prawo po raz drugi powtarzać drugą klasę? Czy jest jakaś podstawa do skreślenia jej z listy uczniów? Uczennica nie kontaktowała się na bieżąco z wychowawcą i nie informowała o swoich planach. Nie wiemy również co zamierza zrobić we wrześniu.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka rozpoczęła pracę w roku 1984. W umowie o pracę wpisano datę zatrudnienia na dzień 3 września 1984 r. (1, 2 września były dniami wolnymi od pracy). Zamierzam wypłacić nauczycielce nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Mam wątpliwości co do ustalenia daty nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Obecny rok szkolny (2018/19) jest dla nauczycielki rokiem korzystniejszym ze względu na dużą ilość nadgodzin. Od września 2019 r nauczycielka będzie zatrudniona tylko na etacie (bez nadgodzin). Wątpliwości moje związane są z tym, że funkcję dyrektora pełnię od maja br., z dokumentów przedstawionych przez nauczycielkę wynika, że terminy nabycia prawa do poprzednich nagród były różne (zarówno 31 sierpnia jak i 6 września).
Inne

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel dyplomowany nabywa prawo do nagrody jubileuszowej 3 września 2019 r.. Czy w nagrodzie jubileuszowej uwzględniamy średnią z nadgodzin ponadwymiarowych? Jeżeli tak, to z jakich miesięcy?
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Podsumowanie pierwszego miesiąca wakacji

Data: 2019-07-24

Czytaj więcej...

 

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku – MEN przypomina

Data: 2019-07-24

Czytaj więcej...

 

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela

Data: 2019-07-09

Czytaj więcej...

 

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Data: 2019-07-05

Czytaj więcej...

 

Senat przyjął projekt ustawy - Karta Nauczyciela

Data: 2019-06-26

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.