Biuletyn informacyjny nr 385 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...

Spis treści


1. Temat tygodnia

2. Dokumenty do pobrania

3. Nowe dokumenty w portalu

4. Porady eksperta

5. Komunikaty MEN

6. Komunikaty KO

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

30-08-2019 r.

Dziewczyny górą

Przez wiele lat przemoc postrzegana była jako zjawisko charakterystyczne prawie wyłącznie dla mężczyzn, jednak najnowsze badania nie potwierdzają tego. Ogólna liczba pobić wśród nastolatek wzrosła o połowę w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a niektórzy badacze podają, że obecnie 25% dziewcząt w wieku 16–18 lat można scharakteryzować jako agresywne. Agresja wśród dorastających dziewcząt współwystępuje często z większym niż wcześniej spożywaniem przez nie alkoholu, wagarami, kradzieżami czy nawet prostytucją.

Wpływ przemian kulturowych

Są to przede wszystkim przemiany kulturowe, takie jak coraz większy konsumpcjonizm. Agresja dziewcząt może wynikać z silnej frustracji, która powstaje, kiedy nie można w łatwy sposób dostać tego, na czym nam zależy, a co pozornie jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Wszechobecne reklamy obiecują szybkie zaspokojenie potrzeb i doświadczenie satysfakcji dzięki zdobyciu odpowiedniego gadżetu, kosmetyku czy ubrania. Zamiast wsparcia na trudnej drodze uczenia się zaspokajania własnych potrzeb, odraczania gratyfikacji, doznawania satysfakcji z bycia a nie posiadania, nastolatki bombardowane są ogromną ilością informacji na temat rangi konkretnych przedmiotów (np. kiedy będziesz miała takie perfumy, będziesz kochana; kiedy zdobędziesz droższy telefon, będziesz miała przyjaciół). Próba zaspokojenia faktycznych potrzeb w ten sposób kończy się zazwyczaj jeszcze większym rozczarowaniem i frustracją.

Z poważaniem,       

Aleksandra Jaworska
Redaktor Naczelna
redakcja@nadzor-pedagogiczny.pl


Dokumentacja do pobrania

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zakres obowiązków wicedyrektora przedszkola
 

Pobierz dokument

Scenariusz jubileuszu 100-lecia szkoły
 

Pobierz dokument

Procedury postępowania z uczniem chorym na cukrzycę typu 1
 

Pobierz dokument

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego- przedszkole
 

Pobierz dokument

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego- przedszkole
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Planuję zatrudnić nauczyciela w liceum niepublicznym bez przygotowania pedagogicznego. Nauczyciel dostarczył zaświadczenie, że jest słuchaczem studiów podyplomowych nadających uprawnienia pedagogiczne. Czy taki nauczyciel ma obowiązek realizować ścieżkę awansu zawodowego? Czy w tym przypadku może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego? Wiem, że nauczyciel bez kwalifikacji pedagogicznych może rozpocząć awans (ale czy ma taki obowiązek? np. dostarczyć plan awansu) jeżeli jest zatrudniony na 1/2 etatu? Co oznacza w tym przypadku 1/2 etatu? W naszej szkole obowiązuje kodeks pracy. Planuję zatrudnić nauczyciela na 1/2 etatu z 12 godzinami dydaktycznymi tzn. przy tablicy. Nauczyciel podjął studia podyplomowe (3 semestralne). Czy mogę podpisać umowę do 31.08.2020? Jeżeli tak, to co wówczas ze stażem i rozmową kwalifikacyjną- przecież jeszcze nie skończy studiów podyplomowych, a więc nie ma pełnych kwalifikacji? Czy może trzeba podpisać umowę na dwa lata, ale wówczas kiedy kończy staż?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przedszkolu niepublicznym musi działać rada rodziców?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi w następującej kwestii: "Nauczyciel stażysta, który będzie odbywał staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 zł. Dodatek te ma być wypłacany do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż (art. 53a Karty Nauczyciela po nowelizacji, art. 1 pkt 14 ustawy z 13 czerwca 2019 r.). (...) 3. Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia" Pytanie: Nauczyciel przedmiotów zawodowych zamierza rozpocząć staż na stopień n-la kontaktowego. Nauczyciel realizuje zajęcia praktyczne z uczniami w zakładzie samochodowym, którego jest właścicielem lub pracownikiem. Nauczyciel wskazał szkołę jako dodatkowe miejsce pracy. Czy w podanej sytuacji nauczycielowi przysługuje jednorazowe świadczenie dla stażystów?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel w-f prowadzący zajęcia pozaszkolne na basenie z grupą młodzieży niepełnosprawnej? Jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

1. Pracownik obsługi szkoły (kobieta) skończyła 60 lat w lutym 2019 r. 19 lipca 2019 r.rozwiązano z nią stosunek pracy- za porozumieniem stron. 22 lipca ponownie zawarto stosunek pracy. 24 lipca pracownica złożyła do ZUS wniosek o emeryturę. Prawo do emerytury przyznano, ale zawieszono wypłatę ze względu na pozostawanie w stosunku pracy. Czy to postępowanie jest zgodne z prawem? Kiedy trzeba rozwiązać stosunek pracy i ewentualnie- jeżeli zajdą takie okoliczności nawiązać ponownie- żeby pracownik zachował prawo do emerytury i wynagrodzenia? 2. Czy na zwolnieniu lekarskim można rozwiązać lub nawiązać stosunek pracy?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
28 sierpnia 2019 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Data: 2019-08-29

Czytaj więcej...

 

List Ministra Edukacji Narodowej do nauczycieli
28 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do nauczycieli i dyrektorów szkół. Poinformował w nim o działaniach ministerstwa, które są efektem porozumienia podpisanego 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową i KSOiW NSZZ „Solidarność”, a także o planowanych pracach dotyczących m.in. ograniczenia szkolnej dokumentacji.
Data: 2019-08-29

Czytaj więcej...

 

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane
27 sierpnia 2019 r. Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
Data: 2019-08-27

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
Data: 2019-08-23

Czytaj więcej...

 

Ruszają Wojewódzkie Okrągłe Stoły Edukacyjne
Od 26 sierpnia do 6 września br. w każdym województwie odbędzie się Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny. To kontynuacja zainagurowanego w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy i dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty.
Data: 2019-08-23

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.