Biuletyn informacyjny nr 386 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

30-08-2019 r.

Szanowni Państwo,

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Poniżej przedstawiamy fragment komunikatu MENu w tej sprawie. Cały komentarz znajdziecie Państwo na stronie naszego portalu.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych określa przede wszystkim warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych, innych druków dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dla dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych. Przepisy rozporządzenia zawierają uregulowania odnoszące się głównie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Wykaz wzorów druków dla tych szkół zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. Przepisy odnoszące się do dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych w okresie przejściowym określono w przepisach przejściowych. 

Wykaz wzorów druków szkolnych, które będą obowiązywały w tych szkołach zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia. Jednocześnie w przepisach przejściowych określono poszczególne lata szkolne, w których będą obowiązywały wzory druków określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia oraz lata szkolne, od których będą stosowane druki według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

W zakresie merytorycznym ww. rozporządzenie przewiduje podobne rozwiązania jak dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Wprowadzone zmiany mają charakter korygujący, porządkujący i dostosowujący. 

Dokonano zmian odnoszących się do druków szkolnych z obszaru szkolnictwa branżowego, wprowadzono nowe wzory certyfikatów kwalifikacji zawodowej oraz nowe wzory dyplomów zawodowych, zawierających znaki graficzne PRK. Zmianie uległ element tekstowy odnoszący się do ram kwalifikacji. 

Wprowadzono arkusze ocen uczniów dla szkół polskich (za granicą) realizujących program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Doprecyzowany został także przepis dotyczący wydawania świadectw szkolnych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym.

 

Zachęcamy do dalszej lektury na portalu nadzor-pedagogiczny.pl oraz do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi w zakładce „Nadzór Pedagogiczny 2019/20” oraz z gotowymi prezentacjami multimedialnymi, które będziecie mogli Państwo wykorzystać w trackie spotkań z nauczycielami podczas rad pedagogicznych oraz podczas pierwszych zebrań z rodzicami.

 

Z wakacyjnymi pozdrowieniami,

Redakcja portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zakres obowiązków wicedyrektora przedszkola
 

Pobierz dokument

Scenariusz jubileuszu 100-lecia szkoły
 

Pobierz dokument

Procedury postępowania z uczniem chorym na cukrzycę typu 1
 

Pobierz dokument

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego- przedszkole
 

Pobierz dokument

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego- przedszkole
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Planuję zatrudnić nauczyciela w liceum niepublicznym bez przygotowania pedagogicznego. Nauczyciel dostarczył zaświadczenie, że jest słuchaczem studiów podyplomowych nadających uprawnienia pedagogiczne. Czy taki nauczyciel ma obowiązek realizować ścieżkę awansu zawodowego? Czy w tym przypadku może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego? Wiem, że nauczyciel bez kwalifikacji pedagogicznych może rozpocząć awans (ale czy ma taki obowiązek? np. dostarczyć plan awansu) jeżeli jest zatrudniony na 1/2 etatu? Co oznacza w tym przypadku 1/2 etatu? W naszej szkole obowiązuje kodeks pracy. Planuję zatrudnić nauczyciela na 1/2 etatu z 12 godzinami dydaktycznymi tzn. przy tablicy. Nauczyciel podjął studia podyplomowe (3 semestralne). Czy mogę podpisać umowę do 31.08.2020? Jeżeli tak, to co wówczas ze stażem i rozmową kwalifikacyjną- przecież jeszcze nie skończy studiów podyplomowych, a więc nie ma pełnych kwalifikacji? Czy może trzeba podpisać umowę na dwa lata, ale wówczas kiedy kończy staż?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy w przedszkolu niepublicznym musi działać rada rodziców?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi w następującej kwestii: "Nauczyciel stażysta, który będzie odbywał staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 zł. Dodatek te ma być wypłacany do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż (art. 53a Karty Nauczyciela po nowelizacji, art. 1 pkt 14 ustawy z 13 czerwca 2019 r.). (...) 3. Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia" Pytanie: Nauczyciel przedmiotów zawodowych zamierza rozpocząć staż na stopień n-la kontaktowego. Nauczyciel realizuje zajęcia praktyczne z uczniami w zakładzie samochodowym, którego jest właścicielem lub pracownikiem. Nauczyciel wskazał szkołę jako dodatkowe miejsce pracy. Czy w podanej sytuacji nauczycielowi przysługuje jednorazowe świadczenie dla stażystów?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel w-f prowadzący zajęcia pozaszkolne na basenie z grupą młodzieży niepełnosprawnej? Jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

1. Pracownik obsługi szkoły (kobieta) skończyła 60 lat w lutym 2019 r. 19 lipca 2019 r.rozwiązano z nią stosunek pracy- za porozumieniem stron. 22 lipca ponownie zawarto stosunek pracy. 24 lipca pracownica złożyła do ZUS wniosek o emeryturę. Prawo do emerytury przyznano, ale zawieszono wypłatę ze względu na pozostawanie w stosunku pracy. Czy to postępowanie jest zgodne z prawem? Kiedy trzeba rozwiązać stosunek pracy i ewentualnie- jeżeli zajdą takie okoliczności nawiązać ponownie- żeby pracownik zachował prawo do emerytury i wynagrodzenia? 2. Czy na zwolnieniu lekarskim można rozwiązać lub nawiązać stosunek pracy?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
28 sierpnia 2019 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Data: 2019-08-29

Czytaj więcej...

 

List Ministra Edukacji Narodowej do nauczycieli
28 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do nauczycieli i dyrektorów szkół. Poinformował w nim o działaniach ministerstwa, które są efektem porozumienia podpisanego 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową i KSOiW NSZZ „Solidarność”, a także o planowanych pracach dotyczących m.in. ograniczenia szkolnej dokumentacji.
Data: 2019-08-29

Czytaj więcej...

 

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane
27 sierpnia 2019 r. Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
Data: 2019-08-27

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
Data: 2019-08-23

Czytaj więcej...

 

Ruszają Wojewódzkie Okrągłe Stoły Edukacyjne
Od 26 sierpnia do 6 września br. w każdym województwie odbędzie się Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny. To kontynuacja zainagurowanego w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy i dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty.
Data: 2019-08-23

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.