Biuletyn informacyjny nr 390 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

08-11-2019 r.

Szanowni Państwo,

 

od 1 września 2017 r. funkcjonują przepisy rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).

27 sierpnia 2019 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1627) - weszło w życie 1 września 2019 r.

Jest to przepis oparty na podstawie art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270), które straciło moc zgodnie z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

II. Najważniejsze zmiany rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego dokonane rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1627):

 1. Zmian dokonano w 7 paragrafach:
  1. dodano 3 nowe §: 19a, 19b i 30a,
  2. dodano 1 nowy punkt w § 2 pkt 3a,
  3. nowe brzmienia uzyskały: § 2 pkt 2 i 3, § 25 pkt 7,
  4. nowe brzmienia fragmentów tekstu uzyskały: § 25 pkt, § 22 ust. 1, § 29  § 36 ust. 2 i 3,
 2. Kuratorzy oświaty nie sprawują od 1 września 2019 r. nadzoru pedagogicznego nad publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli (są to placówki akredytowane). Natomiast dyrektorzy tychże placówek nadal stosują przepisy rozporządzenia do sprawowania nadzoru pedagogicznego wewnętrznego.
 3. Kuratorzy oświaty prowadzą monitorowanie, przewidziane w planie nadzoru pedagogicznego, wykorzystując wyłącznie arkusze monitorowania zatwierdzone przez MEN.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki o zamiarze przeprowadzenia monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego, w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem monitorowania o jego terminie i zakresie.

Z treścią całego komentarza mogą się Państwo zapoznać odwiedzając nasz portal nadzor-pedagogiczny.pl do czego serdecznie zachęcamy.

 

Z pozdrowieniami

Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

       

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zgoda nauczyciela na podawanie uczniowi leku
 

Pobierz dokument

Informacja dla rodziców dotycząca zasad udzielania opieki zdrowotnej
 

Pobierz dokument

Uchwała rady rodziców w sprawie programu profilaktyczno-wychowawczego
 

Pobierz dokument

Regulamin studniówki
 

Pobierz dokument

Procedura dopuszczenia w technikum programów nauczania zawodu od 1 września 2019 r.
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczycielka została zatrudniona w szkole od 01.09.2012 r. i pracuje do chwili obecnej. W momencie zatrudnienia nie przedstawiła dokumentów potwierdzających staż pracy. Dnia 07.10.2019 r. przedłożyła następującą dokumentację: 1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych : 30.09.1995 – 12.06.1996 r. (8 mies. 12 dni) 2. Zaświadczenie ZUS potwierdzające odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne (zagubione świadectwo pracy): 01.02.1997 r. – 15.10.1998 r. (1 rok. 8 mies., 15 dni) 3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych : 19.01.1999 r. – 20.04.1999 r. (3 mies. 1 dzień) 4. Zaświadczenie KRUS potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika: 01.11.1999 r. – 26.04.2004r. (4 l., 5 mies., 26 dni) 5. Zaświadczenie KRUS Potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym jako właściciel gospodarstwa: 27.04.2004 r. – 31.08.2012 r. (8 l., 4 mies., 3 dni) Po wliczeniu wszystkich przedstawionych okresów stażu nauczyciel uzyskał na dzień 21.10.2019 r. 22 lata 7 miesięcy i 22 dni. Na dzień 1 listopada 2019 r. została naliczona i wypłacona nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy oraz naliczony dodatek stażowy 20%. Czy przedstawione powyżej okresy pracy nie uległy przedawnieniu? Czy nauczycielce należy wypłacić wyrównanie dodatku stażowego za okres 3 lat wstecz od dnia 31.10.2019 r.?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Jaki jest termin wyrównania świadczenie urlopowego dla nauczycieli w związku z wyższym odpisem?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego we wrześniu 2017 r. wg rozporządzenia o awansie z roku 2013. Czy sprawozdanie z realizacji stażu sporządza wg rozporządzenia z 2018 r.? Czy podczas prezentacji dorobku na egzaminie przedstawia go wg obowiązujących wymagań zawartych w rozporządzeniu z 2018 i 2019 r.?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielka mając ukończony l stopień studiów wyższych uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. 2 miesiące po wydaniu decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielka uzyskała dyplom ukończenia studiów II stopnia. Nauczycielka nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowego aktu i po roku zmieniła miejsce pracy. Odbyła staż na stopień nauczyciela mianowanego i złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Przy analizie formalnej zakwestionowano akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, który nie uwzględnia wyższego poziomu wykształcenia. Do którego dyrektora powinna złożyć wniosek o wydanie nowego aktu? Czy do tego który wystawił akt po postępowaniu kwalifikacyjnym (tam już od kilku lat nie pracuje) czy do dyrektora szkoły, w której aktualnie jest zatrudniona?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Pytania dotyczą monitoringu wizyjnego: 1. Czy ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, który jest jednostką prowadzoną przez fundację i realizującą edukację dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej podlega pod Ministra Edukacji Narodowej? Chodzi mi w tym wypadku o regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego, opisane w art. 108a stawy prawo oświatowe. Czy opisana tam procedura wdrożenia monitoringu dotyczy również tej placówki? 2. Czy szkoła podstawowa, która powstała w wyniku przekształcenia po wygaszanym gimnazjum, a która jako gimnazjum posiadała monitoring wizyjny musi również od początku występować do organu prowadzącego szkołę oraz do wszystkich podmiotów szkoły i wprowadzić niejako od nowa monitoring? Czy należy traktować to jako stan zastany? Dodam, że od tego momentu przekształcenia szkoły jednej w drugą nie nastąpiły żadne zmiany w monitoringu w kontekście np. jego rozbudowy, które spowodowałyby konieczność prowadzenia konsultacji z organem prowadzącym lub uzyskiwania opinii od podmiotów szkoły.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Stwórz szkołę ćwiczeń – zachęcamy do udziału
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organy prowadzące co najmniej jedną szkołę publiczną do udziału w konkursie finansowanym ze środków UE, dzięki któremu uruchomiona zostanie szkoła ćwiczeń.
Data: 2019-11-05

Czytaj więcej...

 

Już ponad 14,5 tys. zgłoszeń do akcji „Szkoła do hymnu”
Ponad 14,5 tys. zgłoszeń, blisko 3 mln uczniów oraz około 300 tys. nauczycieli z kraju i spoza Polski bierze udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają do odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”.
Data: 2019-11-05

Czytaj więcej...

 

„Szkoła do hymnu” – zapraszamy do udziału w akcji
Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.
Data: 2019-10-28

Czytaj więcej...

 

„Szkoła pamięta” – zachęcamy do włączenia się do akcji MEN
Zachęcamy przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada. Aby zgłosić swój udział w akcji, do 24 października br. należy wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej.
Data: 2019-10-22

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie projektu „Razem dla Edukacji" z udziałem szefa MEN
W poniedziałek, 21 października br. w Białymstoku minister edukacji Dariusz Piontkowski wziął udział w podsumowaniu II edycji projektu „Razem dla Edukacji". Inicjatywa jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Rodzina polonijna”.
Data: 2019-10-21

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.