Biuletyn informacyjny nr 395 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

19-03-2020 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją, z którą mierzymy się na terenie całej Polski przekazujemy Państwu kilka najważniejszych informacji związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

PRACA ZDALNA

W przypadku zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, nauczycielom, którzy wykazują gotowość do pracy, a nie mogą jej świadczyć z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, zgodnie z treścią art. 81 § 1 k.p. przysługuje im wynagrodzenie wynikające z ich osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Przepis ten stosujemy do nauczycieli w związku z brzmieniem art. 91 c Karty nauczyciela oraz pracowników niepedagogicznych w związku z brzmieniem art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Nauczyciel wychowujący dziecko do lat 8 może skorzystać z zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem zdrowym, w celu sprawowania osobistej opieki w przypadku nieprzewidywanego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. W takim wypadku nauczyciel nie pozostaje w gotowości do pracy oraz nie przysługuje mu wynagrodzenie przestojowe, albowiem za ten okres otrzyma zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 14 dni.

NAUCZYCIEL NA KWARANTANNIE

Nauczycielowi, który jest poddawany kwarantannie z uwagi na styczność z osobą zarażoną koronawirusem przysługuje zasiłek chorobowy nawet jeśli nie zachoruje w trakcie kwarantanny. Kwarantanna jest zarządzana na podstawie decyzji administracyjnej właściwego inspektora sanitarnego. Po odbyciu kwarantanny nauczyciel przedkłada dyrektorowi placówki oświatowej decyzję, na podstawie której będzie wypłacane wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. W takim przypadku nie jest potrzebne zwolnienie lekarskie.

Przypominamy jednocześnie, że na bieżąco udzielamy odpowiedzi na pytania użytkowników portalu nadzor-pedagogiczny.pl.

Z wyrazami szacunku

Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Upoważnienie do… w imieniu dyrektora
 

Pobierz dokument

Wzór arkusza samooceny dyrektora szkoły potrzebnego na konkurs na dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument

Zmiana organu prowadzącego przedszkole niepubliczne
 

Pobierz dokument

Wstęp do obserwacji dzieci w wieku przedszkolnym
 

Pobierz dokument

PRZYKŁADOWE REFERENCJE DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej w ośrodku terapeutyczno-wychowawczym na 6,5/18 na umowie "A" oraz 2/18 na umowie "B". Chcemy mu przyznać 2h zajęć terapeutycznych oraz 2h zajęć rozwijających kompetencje emocjonalnej do umowy A. Czy jest to zatrudnienie w placówce nieferyjnej oraz jak to uwzględnić, jeżeli chodzi o porozumienie zmieniające umowę o pracę i urlop wypoczynkowy?
Kadry

Odpowiedź eksperta

 

W chwili obecnej zatrudniam nauczyciela, który jest na urlopie na poratowanie zdrowia, wraca do pracy w czerwcu 2020 r. W związku z reorganizacją szkoły- likwidacją dwóch filii i brakiem godzin czy możliwe jest ograniczenie temu nauczycielowi godzin do połowy etatu? Jeśli tak, to do kiedy należy powiadomić nauczyciela o takim zamiarze?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Uczennica drugiej klasy liceum z przyczyn rodzinnych chce przerwać naukę na rok i wyjechać do Anglii, a po roku wrócić do klasy trzeciej, żeby zdać maturę. Proszę o informację czy są jakieś przepisy regulujące taką sytuację? Czy byłyby jakieś przeszkody, żeby po roku przerwy przyjąć ją do szkoły? W lipcu tego roku kończy 18 lat.
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Przedłużenie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Czy są inne przypadki, poza podanymi w art. 9d ust. 5 i art. 9d ust. 5a, kiedy staż nauczyciela zostaje przedłużony? Czy nauczyciel mianowany (staż na dyplomowanego) może zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły o przedłużenie stażu o rok z powodów np. osobistych? Czy musi przerwać staż i po ponownym rozpoczęciu odbyć go w całości?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy nauczyciele, uczniowi z opinią, piszą dostosowania do przedmiotu? Czy tylko temu uczniowi, którego w opinii wyraźnie wskazano, aby dostosować wymagania.
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.
Data: 2020-03-17

Czytaj więcej...

 

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w większości placówek. Oznacza to, że w tym okresie w przedszkolu, szkole lub placówce nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z wyjątkiem 12 i 13 marca 2020 r., kiedy prowadzono działalność opiekuńczą. Zawieszenie zajęć nie zwalnia jednak pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.
Data: 2020-03-16

Czytaj więcej...

 

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje
Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!
Data: 2020-03-16

Czytaj więcej...

 

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów
Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.
Data: 2020-03-16

Czytaj więcej...

 

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli
Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.
Data: 2020-03-16

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.