Biuletyn informacyjny nr 396 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

12-05-2020 r.

Szanowni Państwo,

 

20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564 i poz. 657) – dwa razy do końca marca i dwa razy w kwietniu zmienione.

Na dzień 10 oraz 29 kwietnia 2020 r. weszły w życie, po ukazaniu się trzeciej i czwartej zmiany rozporządzenia, kolejne uregulowania prawa oświatowego, które nie będą stosowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Oto kolejny wykaz przepisów prawa oświatowego zawartych w ustawach i wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ponieważ zostają uregulowane zgodnie z zapisami rozporządzenia.

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) – nie stosuje się przepisów:

1) art. 37 ust. 2 pkt 2a – o dołączeniu do wniosku o wydanie zezwolenia na spełnianie jednego z obowiązków opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2) art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. f–fd – w zakresie dołączenia do wniosku o przyjęcie do szkoły:

a) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

b) orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem bądź orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym,

d) świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku bądź świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

3) art. 154 ust. 1 pkt 2 – obowiązek kuratora oświaty ustalenia do końca stycznia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych.

4) art. 161 – o postępowaniu uzupełniającym w rekrutacji do klas I niektórych typów szkół.

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) – nie stosuje się przepisów:

1) art. 9a ust. 2 pkt 7–9 w grupie zadań CKE:

a) współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania,

b) inicjowania lub organizowania badań, analiz i testów diagnostycznych oraz opracowywania nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania,

c) realizowania porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych;

2) art. 9c ust. 2 pkt 4 - w grupie zadań OKE - przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez CKE, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem;

3) art. 9c ust. 2 pkt 8 - w grupie zadań OKE - w zakresie dotyczącym szkolenia kandydatów na egzaminatorów;

4) art. 44zg ust. 2 – ustalał, że roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych jest ustalana odpowiednio w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, który ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie tych zajęć;

5) art. 44zt pkt 1 lit. a i pkt 2 określający, że egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany, zgodnie z komunikatem CKE:

a) w terminie głównym w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w kwietniu,

b) w terminie dodatkowym:

ba) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu,

bb) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - w kwietniu.

Oto wykaz przepisów prawa oświatowego zawartych w przepisach wykonawczych (rozporządzeniach) i wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ponieważ zostają uregulowane zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Przepisy wykonawcze w zakresie oceniania uczniów szkół artystycznych:

nie stosuje się przepisów dotyczących:

Rozporządzenie MKiDN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1258, z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 1675)

Rozporządzenie MKiDN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1674)

- zmiana dotyczy obecnie uchylenia także § 15

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz trybu pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

§ 15–17

§ 16–18

trybu egzaminu promocyjnego i końcowego

x

§ 14-15

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego komentarza, który jest dostępny na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl. Przypominamy również, że na portalu pojawiły się dwa nowe, certyfikowane szkolenia, dostępne w zakładce: https://nadzor-pedagogiczny.pl/filmy-wideo

 

Z pozdrowieniami

Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl

 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Wypowiedzenie dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora – z podstawą prawną
 

Pobierz dokument

Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
 

Pobierz dokument

Regulamin pracy zdalnej
 

Pobierz dokument

Upoważnienie do… w imieniu dyrektora
 

Pobierz dokument

Wzór arkusza samooceny dyrektora szkoły potrzebnego na konkurs na dyrektora szkoły
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

W ramowym planie nauczania dla branżowej szkoły I stopnia ujęte są poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi i zajęciami z wychowawcą godziny do dyspozycji dyrektora szkoły w liczbie 3 godzin w cyklu nauczania. Pytanie: Czy ww. 3 godz. należy obowiązkowo wykorzystać w podanej liczbie? Czy może to być 1 godz. lub 2 godz. w cyklu nauczania? Czy ww. 3 godz. do dyspozycji dyrektora można wykorzystać tylko na przedmioty zawodowe teoretyczne lub praktyczne, czy także na ogólnokształcące?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta

 

Otrzymałam od organu prowadzącego pismo, w którym prosi się o wyjaśnienie zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej oraz zasadności trwającego zatrudnienia kierownika i opiekunów dowozu. Nadmienia, że to zatrudnienie bez świadczenia pracy trwa od 13.03. Nadmienię, że kierownik świetlicy wykonuje swoją pracę zdalnie, tak jak inni nauczyciele. Przesyła materiały i służy w godzinach pracy pomocą uczniom, przychodzi do szkoły na dyżury. Opiekunowie dowozu mają zlecone inne zadania do wykonania. Nie widzę powodu, żeby te osoby straciły w tym czasie pracę. Bardzo proszę o pilną pomoc w udzieleniu odpowiedzi do organu prowadzącego.
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w szkole macierzystej ma 9 godzin, pozostałe 9 uzupełnia w innej szkole, Nauczyciel ten zostanie przeniesiony do szkoły w której uzupełnia etat. We wrzeniu 2019 rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, w jaki sposób zostanie przeniesiony staż? Czy dyrektor szkoły na dzień 31.08.2020 r. ma przygotować cząstkową ocenę dorobku?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Czy szkoła niepubliczna może skorzystać z dofinansowania?. Wójt gminy twierdzi, że nam się nie należy!
Prawo oświatowe

Odpowiedź eksperta

 

Czy jeśli powołam do komisji dla ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego: 1.dyrektor 2. opiekun stażu jednocześnie jest dyrektorem przedszkola 3.nauczyciel kontraktowy(brak mianowanych) to jest to prawidłowo powołana komisja? Czy raczej zaprosić np. metodyka z zewnątrz albo powiadomić kuratorium? Kolejne pytanie dotyczy komisji na nauczyciela mianowanego: 1. dyrektor 2. opiekun stażu, który jest dyrektorem 3. obserwator z kuratorium czy/lub metodyk z listy MEN? Zaznaczę, że jesteśmy placówką publiczną niesamorządową, gdzie kuratorium traktuje nas jako publiczne przedszkole.
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

„Zdalna szkoła+” – uruchamiamy kolejne środki na zakup sprzętu dla uczniów

Data: 2020-05-11

Czytaj więcej...

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje
Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.
Data: 2020-05-08

Czytaj więcej...

 

Wynagradzanie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty - opinia MEN
W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, przedstawiamy opinię Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Data: 2020-05-08

Czytaj więcej...

 

Nowe pasmo w TVP „Repetytorium Maturzysty”
Dziś o godz. 10.20 ruszyło „Repetytorium Maturzysty”, czyli nowa oferta Telewizji Polskiej skierowana do maturzystów. To propozycja dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. Materiały dostępne będą także na VOD.TVP.PL. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest partnerem projektu.
Data: 2020-05-04

Czytaj więcej...

 

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Data: 2020-05-04

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.