Biuletyn informacyjny nr 399 Wyświetl wiadomość w oknie przeglądarki  
Temat tygodnia Czyli co wiedzieć trzeba...  

Spis treści

1. Temat tygodnia

2. Nowe dokumenty w portalu

3. Porady eksperta

4. Komunikaty MEN

5. Komunikaty KO
 

Oferta promocyjna!

Dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą skorzystać z dokumentacji dla swojej placówki oświatowej przygotowaliśmy 10% rabat.

Dostęp do serwisu

Kod promocyjny:    rabat10 

 

04-06-2020 r.

Szanowni Państwo,

20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891 i poz. 952) – dwa razy do końca marca, dwa razy w kwietniu i trzy razy w maju zmienione - § 13 i 13a.

Na dzień 1 czerwca 2020 r. doszło do kolejnych zmian w uregulowaniach prawa oświatowego, które nie będą stosowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

II. Oto wykaz przepisów prawa oświatowego zawartych w ustawach i wyłączonych z obowiązywania na dzień 1.06.2020 r. podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ponieważ zostają uregulowane zgodnie z zapisami cytowanego rozporządzenia.

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) – nie stosuje się przepisów:

1) art. 37 ust. 2 pkt 2a – o dołączeniu do wniosku o wydanie zezwolenia na spełnianie jednego z obowiązków opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2) art. 53 ust. 1d – dotyczy Centrum Edukacji Artystycznej i jej obowiązku ogłaszania do dnia 15 czerwca każdego roku regulaminów poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego przeprowadzanych w kolejnym roku szkolnym,

3) art. 63 ust. 13 i ust. 22 – dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,

4) art. 117 ust. 3 – określa, że kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych - także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a turnus dokształcania młodocianych pracowników może być prowadzony wyłącznie w formie dziennej.

5) art. 150 ust. 2 pkt 4f–4fd – w zakresie dołączenia do wniosku o przyjęcie do szkoły:

a) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

b) orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem bądź orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym,

d) świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku bądź świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

6) art. 154 ust. 1 pkt 2 – obowiązek kuratora oświaty ustalenia do końca stycznia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych.

7) art. 161 – o postępowaniu uzupełniającym w rekrutacji do klas I niektórych typów szkół.

Stan aktualny na dzień 31.05.2020 r.

 

Cały wykaz jest dostępny na naszym portalu nadzor-pedagogiczny.pl. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

Z pozdrowieniami

Zespół portalu nadzor-pedagogiczny.pl


 

 

Aktualności Co nowego?  


Nowe dokumenty dla dyrektorów

Zgłoszenie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto-Powiat
 

Pobierz dokument

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych
 

Pobierz dokument

Zaświadczenie dla miejsca pracy rodzica o braku możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola- COVID-19
 

Pobierz dokument

Zarządzenie Prezydenta Miasta lub Wójta lub Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym- COVID19
 

Pobierz dokument

Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
 

Pobierz dokument


  Pełna dokumentacja dostępna wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl


Porady eksperta

 

Nauczyciel stażysta rozpoczął staż na nauczyciela kontraktowego 01.09.2018 r. od 7 listopada 2018 r. poszedł na zwolnienie w związku z ciążą. Do pracy wrócił 15.04.2020 r. jej nieobecność trwała 1 rok 5 miesięcy i 8 dni. Pytanie brzmi- do jakiego okresu przedłużamy staż ww. nauczycielowi? Czy staż ma trwać 10 miesięcy - tak jak wszyscy stażyści w tamtym okresie czy 9 miesięcy, tak jak jest obecnie? Do kiedy przedłuży się staż nauczycielowi?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy w obecnym stanie rzeczy (poluzowanie obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym) jest możliwe zorganizowanie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej stacjonarnie, z zachowaniem wytycznych GIS?
Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczyciel stażysta w dniu 28.05.2020 r. napisał prośbę o rezygnację ze stażu, ponieważ od września rezygnuje z pracy w szkole. Czy nauczyciel, opiekun stażu, mimo to daje projekt oceny za okres stażu, czy nauczyciel stażysta ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie z realizacji planu za okres stażu? Czy dodatek na start, który pobrał w wysokości 1000 zł dla stażysty powinien oddać?
Awans zawodowy

Odpowiedź eksperta

 

Czy osobie niebędącej nauczycielem zatrudnionej za zgodą Kuratorium ze względu na brak kwalifikacji na umowie kodeksowej można wydłużyć umowę zawartą do 26.06.2020 r. o 6 dni przysługującego urlopu wypoczynkowego?
Zatrudnianie (kodeks pracy)

Odpowiedź eksperta

 

Nauczycielki stażystki rozpoczęły awans zawodowy 01.09.2018 r. miał on trwać 2 lata i ze względu na zmiany został zakończony 31.08.2019 r. zostały napisane sprawozdania z planu pracy, dokonano oceny dorobku zawodowego i wniosek o postępowanie kwalifikacyjne jedna Pani złożyła 30.12.2019 r. a druga 10.03.2020 r. Czy jako dyrektor mogę teraz przeprowadzić analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i powołać komisję?
Nadzór pedagogiczny

Odpowiedź eksperta


  Konsultacje z ekspertami dostępne są wyłącznie dla abonentów portalu www.nadzor-pedagogiczny.pl

 

Komunikaty MEN i KO Oficjane komunikaty oświatowe  


Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w terminie głównym
W związku z przeprowadzaniem egzaminu maturalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła szczegółową informację dotyczącą harmonogramu części pisemnej tegorocznego egzaminu. Sesja główna potrwa od 8 do 29 czerwca.
Data: 2020-06-02

Czytaj więcej...

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek
W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Data: 2020-06-01

Czytaj więcej...

 

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.
Data: 2020-05-29

Czytaj więcej...

 

Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ
Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem.
Data: 2020-05-29

Czytaj więcej...

 

Od 1 czerwca wznawiamy praktyki i zajęcia praktyczne dla kolejnej grupy uczniów
Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Uruchamiamy zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów klas III technikum kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. Ponadto wszyscy uczniowie technikum będą mieli możliwość praktyk zawodowych u pracodawcy lubw indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Data: 2020-05-29

Czytaj więcej...

Komunikaty Kuratora oświaty

Aby obejrzeć wszystkie komunikaty, proszę wybrać właściwe z listy dostępnej na stronie.

 

Niniejszy list został wysłany do subskrybentów bezpłatnego biuletynu w serwisie www.nadzor-pedagogiczny.pl Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać podobnych wiadomości prosimy kliknąć w link.